Halmstad Studentkårs replik gällande Hallandspostens rapportering om Halmstadprofessorn

Hallandsposten har tidigare i höst publicerat ett flertal artiklar rörande en professor som blivit ”bortplockad från all undervisning på Högskolan i Halmstad”. Halmstad Studentkår ställer sig frågande till den vinkling både Hallandsposten och Academic Rights Watch, som ursprungligen skrev om ärendet, gör. Det finns en avsaknad av den allvarhetsgrad som framgår i utredningens slutsats: den berörda professorn har i fem års tid medvetet frångått det juridiskt bindande dokument som finns och på så vis inte bara brustit i sin myndighetsutövning, utan även äventyrat rättssäkerheten för varje enskild student som gått kursen under dessa fem år. Var finns studentperspektivet i Hallandspostens rapportering?

Hallandsposten har, till synes utan att tveka, svalt den vinkling som Academic Rights Watch gör i sin ursprungliga artikel: professorn har blivit avstängd från undervisning för att hen ”hotat högskolans affärsmodell”. Detta motiveras med att studenterna som blivit underkända är betalstudenter, dvs studenter som betalar en terminsavgift för att studera vid Högskolan i Halmstad. Det är en tolkning som inte har någon bas i verkligheten.

Högskolan i Halmstad är, som de allra flesta andra lärosäten i Sverige, en myndighet. Detta innebär att de har ett flertal lagar och förordningar att förhålla sig till, inte minst de som är specifikt riktade mot högre utbildning. Att tala om en ”affärsmodell” blir direkt missvisande då högskolan inte är vinstdrivande – hade den fått vara det hade troligtvis landskapet inom högre utbildning sett annorlunda ut jämfört med idag. Hade rapporteringen sett likadan ut om det vore en anställd på Försäkringskassan som misskött sitt arbete i flera år? Hade man även då talat om en affärsmodell som äventyrades genom att myndigheten agerar utifrån en utredning för att trygga individens säkerhet?

Halmstad Studentkår var delaktiga under utredningen i egenskap av vårt student- och doktorandombud, vars uppgift är att säkerställa att studenters rättigheter och skyldigheter tas tillvara i frågor som rör deras studier. Att vara en del av denna utredning föll sig därför naturligt då det i allra högsta grad handlar om studenternas rätt till en rättssäker individuell bedömning. Samma utredning hade genomförts även om studentgruppen varit nationell, dvs om inga betalstudenter gått kursen. Frågan har nämligen aldrig handlat om att betalande studenter är ”mer värda” för högskolan – frågan handlar om att studenter har rätt till att bli bedömda på ett likvärdigt, rättssäkert vis. Deras härkomst spelar ingen roll i sammanhanget, mer än i den diskrimineringsutredning som gjorts (eftersom delar av det som anmälts handlar om härkomst).

Halmstad Studentkår vill avslutningsvis belysa att vi gärna står till lokala nyheters förfogande om man vill få in det studentperspektiv som saknats i tidigare artiklar – vi har inte heller en dold ”affärsmodell”, vårt huvuduppdrag är reglerat i Högskolelagen.

Linnea Håkansson, kårordförande
Marielle Bock, student- och doktorandombud